NY FOKO ANTANDROY SY NY FOMBA FANDEVENANA

644

Anisan’ny Foko anakiray manana ny maha izy azy any amin’iny tapany Atsimon’ny Nosy iny ny Antandroy. Eo anelan’elan’ny Reniranon’i Mandrare sy ny Reniranon’ny Menarandra no misy azy, ary ny tendrombohitr’Ivohimainty kosa no mamaritra ny zarataniny avy ato Avaratra. Raha ny tantara sasantsasany dia izany Karimbola sy Mahandrovato izany no mponina tao voalohany, ary taty aoriana kosa dia nisy mpifindra monina toy ny Bara, Sakalava, Tanosy…nifangaro tamin’izy ireo. Ambovombe sy Tsihombe no anisan’ireo tanana lehibe ao Androy.
Nanana fomba maro izay nampiavaka azy ny Foko Antandroy, ary noho ny taniny somary sarotra nidirana noho ny toetany maina sy ny maha-Foko nahery an’ady ny Antandroy dia maro tamin’ireny fomba nampiavaka azy ireny no mbola voatahiry. Anisan’izany ny fomba fandevenana izay hafakely tokoa.
Amin’ny Antandroy dia anisan’ny fotoana iray lehibe indrindra eo amin’ny fiainan’ny olona anakiray ny “Fandevenana”. Tsy noho izy andro izay isarahan’ny maty amin’ny velona ihany fa indrindra koa noho izy andro iray hanaterana ny maty ho any amin’ny Tontolon’ny Razana, izay dingana iray hafa eo amin’ny fiainany. Misy milaza fa mandritra ny andro fahavelomany no efa manomana ny fandevenana azy ny Antandroy. Toa misy fahamarinana ihany satria ny ampahany betsaka amin’ny omby izay noharian’ny olona iray no vonoina rehefa maty ny tompony. Volana maromaro ao aorian’ny fahafatesana mihitsy vao tanterahina ny fandevenana, rehefa vita ny fasana izay hanitrihana ny maty. Ary mandritra ny andro vitsivitsy mialoha izay dia tsy mba endrika manjombona no hita taratra eny amin’ireo Fianankaviana sy ny Mpiray tanàna fa mandihy sy mihoby izy ireo mba ho lavorary ny fananterana ilay havany maty ho amin’ny tontolon’ny Razana. Tonga manatrika avokoa ireo fianankaviana lavitra sy ireo Mpiray monina avy amin’ny toerana isan-karazany. Ny karana miaraka amin’ny tandroky ny omby izay vonoina mandritra io fandevenana io dia apetraka eo amin’ny fasana, ka arakaraky ny isan’izany lohan’omby eo ambony fasana izany no ahafantarana ny toerana nisy ilay maty teo amin’ny fiarahamonina fony fahavelony. Maro amin’ireo entan’ny maty koa no ampombaina azy satria heverina fa mbola ilainy any amin’ny tontolo izay misy azy ireny entana ireny.